Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Povinnosti obcí na úseku pozemních komunikací
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 21.01.2020 - 21.01.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Jiří Blažek, odborný lektor v oblasti investiční, certifikovaný lektor
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3020002
Cena: Kč 1.600,- za osobu, platbu je možné provést až v novém roce
Přihlášky do: 14.01.2020
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Seminář je určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoce jak z hlediska vlastnických práv správních řízení,
tak stavebních povolení nebo ohlášení.
Program kurzu:
- zákon č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb.,
- prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015
- Občanský zákoník, nezbytná cesta
- Novela stavebního zákona (NSZ) dokumentace pro společné povolení, vyhl. č. 405/2017 Sb.
- Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska
- řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva
- vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy
- lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat
- technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby
- kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam
- účelové komunikace, polní a lesní cesty
- překážky na místních komunikacích a jejich řešení
- určení právního stavu
- navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací
- Možnosti omezení jízdy kamionů na MK
- Komunikace - deklaratorní řízení
- historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí
- Územní plány obcí a dopravně technické stavby
- věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace
- kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit (zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., novela zákona č. 169/2018 Sb.)
- rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi
- Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
- Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
• zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
• autorský dozor, technický dozor, manager projektu
• koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
• nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
- Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, TDS - autorizace
- Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele stavbyvedoucího
- Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady
- Nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů - řešení námitek, stanovisek, odvolání
- Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - § 184b stavebního zákona)
- Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci
- Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy, DOS
- Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
- Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne